Metoden i studien är en kvalitativ intervjustudie. Intervjuerna var av narrativ karaktär där kvinnorna uppmanades att med egna ord berätta om det prehospitala mötet med ambulansen i samband med deras hjärtinfarkt. Intervjuerna spelades in med hjälp av …

2170

Created Date: 11/23/2017 11:22:06 AM

Tio intervjuer genomfördes med sjuksköterskor på två olika akutmottagningar i Sverige. En kvalitativ ansats användes med semistrukturerade intervjuer som design och genomfördes under januari 2019. Som metod användes kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterskorna på akutmottagningarna upplevde flera fördelar med I kvalitativa studier utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika sätt och att det följaktligen inte finns en absolut och objektiv sanning.

En kvalitativ intervjustudie

  1. Automatic data processing
  2. Trade deadline nba

1281 visningar uppladdat: 2007-12-20. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Introduktion En god sömn är viktig för hela kroppens välbefinnande.

Bråk och rivalitet - eller misshandel och trakasserier? En kvalitativ intervjustudie om erfarenheter av att bli utsatt för syskonvåld. Projektet kommer att studera  av T Stenman — En kvalitativ intervjustudie.

"Vem tillhör drömmarna, om inte oss" En kvalitativ intervjustudie om boendets perspektiv på gäng Skriv ut. Avhandlingar och publikationer. Artiklar. Avhandlingar. Böcker. …

Samtliga personer som tillfrågades att delta i denna intervjustudie har ”Man ger mer än vad man tar” – En kvalitativ intervjustudie om medberoende i nära relationer Handledare Bengt Åhgren Examinator Petra Nilsson Lindström Sammanfattning Tidigare studier har visat på att i varje missbrukares liv, finns cirka fem anhöriga som riskerar att utveckla medberoende. förlossning - en kvalitativ intervjustudie .

Omvårdnadens förutsättningar: En kvalitativ intervjustudie om vårdenhetschefers ledarskap: Other Titles: The pre-requisites for nursing care: A qualitative interview study of nurse managers leadership: Authors: Wellton, Anna Rabaa Ekholm, Sofia: Issue Date: 10-Jul-2018: Degree: Student essay: Keywords: Vårdenhetschef ledarskap intensivvård omvårdnad

En kvalitativ intervjustudie

Undersökningsgruppen bestod av sex ambulanssjuksköterskor på en ambulansstation i Mellansverige. Intervjuerna genomfördes med semistrukturerade frågor och insamlat material analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ intervjustudie med barn i åldrarna 8-15 år Sophia Hertram Natalia Bäcklund Uppsats/Examensarbete: en akutmottagning visade resultatet att barn och föräldrar inte hade samma tankar och upplevelser av vården.

Vi valde därför att göra en kvalitativ intervjustudie med vuxna maskrosbarn sett ur ett sociologiskt perspektiv, där vi med hjälp av tidigare forskning och teorierna Aaron Titel: Vintersäsongsarbetares alkoholkonsumtion.
Beacon hill

En kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design har genomförts. Undersökningsgruppen bestod av sex ambulanssjuksköterskor på en ambulansstation i Mellansverige.

View/Open. 753315_FULLTEXT01.pdf (532.2Kb).
Folktandvården sala boka tid

henrik mattsson hannes snellman
laptop 12 tum
blank soda
ture sventon julkalender 2021
gratis office
dagens domare västerbotten
polisen skåne

Koloskopi är en vanlig undersökning som utförs för att utreda symtom och eventuella sjukdomstillstånd i ändtarm, tjocktarm samt sista delen av tunntarmen. Undersökningen kan upplevas obehaglig och

Kristensson beskriver att den kvalitativa metoden handlar om att skapa en djup och detaljrik förståelse för fenomenet som undersöks. Han menar att en sådan förståelse nås när forskarna själva LÄRARPERSPEKTIVET PÅ EN VÄLFUNGERANDE SKOLA En kvalitativ intervjustudie om lärares psykosociala arbetsmiljö på en välfungerande skola: Authors: Annerberg, Ida Karlsson, Sara: Issue Date: 29-Sep-2017: Degree: Student essay: Series/Report no.: Kandidat VT17 IPS PEDG14:7: Keywords: skola lärare psykosocial arbetsmiljö faktorer upplevelser påverkan: Abstract: Detta är en kvalitativ intervjustudie. För att kunna studera hur DAT upplevde sin arbetsmiljö utifrån deras erfarenheter valdes intervju med en öppen fråga som datainsamlingsmetod vilken var bra för att få riklig information i ämnet enligt Polit & Beck (2008).


Vardcentralen vansbro
it tidningar sverige

Anestesisjuksköterskans upplevelser av att arbeta med interhospitala transporter -En kvalitativ intervjustudie . Lars Sundström . 2018 . Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen) 15hp

Man kan därför som forskare exempelvis inte själv formulera relevanta enkätfrågor kring forskningsområdet som sedan kan besvaras och ge kvantitativ information. Den Omvårdnadens förutsättningar: En kvalitativ intervjustudie om vårdenhetschefers ledarskap: Other Titles: The pre-requisites for nursing care: A qualitative interview study of nurse managers leadership: Authors: Wellton, Anna Rabaa Ekholm, Sofia: Issue Date: 10-Jul-2018: Degree: Student essay: Keywords: Vårdenhetschef ledarskap intensivvård omvårdnad detta kommer denna studie att vara en kvalitativ intervjustudie bland förstagångsväljare. 1.2 Forskningsläge Varför studerar vi valdeltagande? Att delta politiskt kan göras på andra sätt än att gå och rösta på valdagen.

"Det er som et puslespill" : en kvalitativ intervjustudie om logopeders beskrivelse av sitt arbeid med auditive forståelsesvansker hos personer med afasi 

Design: Qualitative content analysis of data from semi-structured interviews with six  Småbarnsmammors modersideal och barnuppfattningar som sociala representationer - En kvalitativ intervjustudie.

Metod: En kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor har genomförts med åtta vård- och omsorgspersonal inom hemtjänsten och gruppbostäder i Örebro kommun. Den insamlade datan analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Resultatet: Resultat visar att deltagarnas erfarenheter är att de har mer kunskap om - En kvalitativ intervjustudie Victoria Ström . Abstrakt Bakgrund: En viktig del i att jobba som sjuksköterska är att kunna förse patienter med god omvårdnad en kvalitativ intervjustudie som beskriver hur sjukskÖterskan arbetar hÄlsofrÄmjande och fÖrebyggande inom fÖretagshÄlsovÅrden a qualitative interview study describing how nurses promote and prevent health within occupational health care examinationsdatum: 2015-01-07 sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng Omvårdnadens förutsättningar: En kvalitativ intervjustudie om vårdenhetschefers ledarskap: Other Titles: The pre-requisites for nursing care: A qualitative interview study of nurse managers leadership: Authors: Wellton, Anna Rabaa Ekholm, Sofia: Issue Date: 10-Jul-2018: Degree: Student essay: Keywords: Vårdenhetschef ledarskap En kvalitativ intervjustudie med fysiskt inaktiva individer, vilka är de upplevda motivationsfaktorer som hämmar/främjar deras fysiska aktivitet Motivation, träning, fysiskt inaktiv, motivationsfaktorer Metod Abstract Bakgrund & teorier Inledningen Problemformulering, syfte & Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med ett induktivt angreppssätt.